Papers

Preprints

 • AugESC: Large-scale Data Augmentation for Emotional Support Conversation with Pre-trained Language Models
  Chujie Zheng, Sahand Sabour, Jiaxin Wen and Minlie Huang
  arXiv:2202.13047 [paper]
 • Exploring Prompt-based Few-shot Learning for Grounded Dialog Generation
  Chujie Zheng and Minlie Huang
  arXiv:2109.06513 [paper]
 • EVA2.0: Investigating Open-Domain Chinese Dialogue Systems with Large-Scale Pre-Training
  Yuxian Gu, Jiaxin Wen, Hao Sun, Yi Song, Pei Ke, Chujie Zheng, Zheng Zhang, Jianzhu Yao, Xiaoyan Zhu, Jie Tang and Minlie Huang
  arXiv:2203.09313 [paper] [repo]
 • EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training
  Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang and Jie Tang
  arXiv:2108.01547 [paper] [repo]

Publications

 • On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark
  Hao Sun*, Guangxuan Xu*, Jiawen Deng, Jiale Cheng, Chujie Zheng, Hao Zhou, Nanyun Peng, Xiaoyan Zhu and Minlie Huang
  Findings of ACL 2022 [paper] [repo]
 • CEM: Commonsense-aware Empathetic Response Generation
  Sahand Sabour, Chujie Zheng and Minlie Huang
  AAAI 2022 [paper] [repo]
 • Towards Emotional Support Dialog Systems
  Siyang Liu*, Chujie Zheng*, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang and Minlie Huang
  ACL 2021 [paper] [repo]
 • CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation
  Chujie Zheng, Yong Liu, Wei Chen, Yongcai Leng and Minlie Huang
  Findings of ACL 2021 [paper] [repo]
 • PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support
  Hao Sun*, Zhenru Lin*, Chujie Zheng, Siyang Liu and Minlie Huang
  Findings of ACL 2021 [paper] [repo]
 • Difference-aware Knowledge Selection for Knowledge-grounded Conversation Generation
  Chujie Zheng, Yunbo Cao, Daxin Jiang and Minlie Huang
  Findings of EMNLP 2020 [paper] [repo]
 • KdConv: A Chinese Multi-domain Dialogue Dataset Towards Multi-turn Knowledge-driven Conversation.
  Hao Zhou*, Chujie Zheng*, Kaili Huang, Minlie Huang and Xiaoyan Zhu
  ACL 2020 [paper] [repo]
 • ChID: A Large-scale Chinese IDiom Dataset for Cloze Test
  Chujie Zheng, Minlie Huang and Aixin Sun
  ACL 2019 [paper] [repo]

(* indicates equal contribution)