Papers

* indicates equal contribution.

 1. Chujie Zheng, Fan Yin, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Kai-Wei Chang, Minlie Huang, Nanyun Peng. Prompt-Driven LLM Safeguarding via Directed Representation Optimization. arXiv:2401.18018. [paper] [repo]
 2. Chujie Zheng, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Minlie Huang. Large Language Models Are Not Robust Multiple Choice Selectors. ICLR 2024 (Spotlight: 5%). [paper] [repo]
 3. Chujie Zheng, Pei Ke, Zheng Zhang, Minlie Huang. Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning. ACL 2023 Findings. [paper] [repo]
 4. Chujie Zheng, Sahand Sabour, Jiaxin Wen, Zheng Zhang, Minlie Huang. AugESC: Dialogue Augmentation with Large Language Models for Emotional Support Conversation. ACL 2023 Findings. [paper] [repo]

 5. Jinfeng Zhou*, Chujie Zheng*, Bo Wang, Zheng Zhang, Minlie Huang. CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation. ACL 2023. [paper] [repo]
 6. Yuxian Gu*, Jiaxin Wen*, Hao Sun*, Yi Song, Pei Ke, Chujie Zheng, Zheng Zhang, Jianzhu Yao, Lei Liu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang. EVA2.0: Investigating Open-domain Chinese Dialogue Systems with Large-scale Pre-training. Machine Intelligence Research 2023. [paper] [repo]
 7. Chujie Zheng*, Jinfeng Zhou*, Yinhe Zheng, Libiao Peng, Zhen Guo, Wenquan Wu, Zhengyu Niu, Hua Wu, Minlie Huang. CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations. EMNLP 2022. [paper] [repo]
 8. Jiawen Deng*, Jingyan Zhou*, Hao Sun, Chujie Zheng, Fei Mi, Helen Meng, Minlie Huang. COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP 2022. [paper] [repo]
 9. Hao Sun*, Guangxuan Xu*, Jiawen Deng, Jiale Cheng, Chujie Zheng, Hao Zhou, Nanyun Peng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang. On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark. ACL 2022 Findings. [paper] [repo]
 10. Sahand Sabour, Chujie Zheng, Minlie Huang. CEM: Commonsense-aware Empathetic Response Generation. AAAI 2022. [paper] [repo]
 11. Chujie Zheng, Minlie Huang. Exploring Prompt-based Few-shot Learning for Grounded Dialog Generation. arXiv:2109.06513. [paper]
 12. Hao Zhou*, Pei Ke*, Zheng Zhang*, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang. EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training. arXiv:2108.01547. [paper] [repo]
 13. Siyang Liu*, Chujie Zheng*, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, Minlie Huang. Towards Emotional Support Dialog Systems. ACL 2021. [paper] [repo]
 14. Chujie Zheng, Yong Liu, Wei Chen, Yongcai Leng, Minlie Huang. CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation. ACL 2021 Findings. [paper] [repo]
 15. Hao Sun*, Zhenru Lin*, Chujie Zheng, Siyang Liu, Minlie Huang. PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support. ACL 2021 Findings. [paper] [repo]
 16. Chujie Zheng, Yunbo Cao, Daxin Jiang, Minlie Huang. Difference-aware Knowledge Selection for Knowledge-grounded Conversation Generation. EMNLP 2020 Findings. [paper] [repo]
 17. Hao Zhou*, Chujie Zheng*, Kaili Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu. KdConv: A Chinese Multi-domain Dialogue Dataset Towards Multi-turn Knowledge-driven Conversation. ACL 2020. [paper] [repo]
 18. Chujie Zheng, Minlie Huang, Aixin Sun. ChID: A Large-scale Chinese IDiom Dataset for Cloze Test. ACL 2019. [paper] [repo]